21 dec 2020 Med anledning av planerna har Spacescape tillfrågats att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet. SYFTE. Syftet 

3236

Risk- och konsekvensanalys . Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR . Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan . Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan . Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa . Summa över 12-16 – åtgärd . Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp

Konsekvensanalyser utifrån sociala aspekter ger ökad kunskap om användarna på platsen och kan identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i trygghetsarbetet. Det är viktigt att lyssna in flera perspektiv eftersom trygghet är en subjektiv upplevelse. en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri.

  1. Våldsamma teorier
  2. Den femte kvinnan

Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten. Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad. Både processtöd och förhållningssätt Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma dessa i planeringsprocessen. Ridcentrets utformning var inte beslutad vid färdigställandet av denna sociala konsekvensanalys (SKA). En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1.

I korthet går en konsekvensanalys ut på att positiva konsekvenser (nyttor) och negativa konsekvenser (kostnader) identifieras, kvantifieras och uttrycks i kronor för 

Budget för särskilt stöd står inför omfattande neddragningar i Danderyds kommun. Konsekvens av detta är att skolor behöver prioritera  Konsekvensanalys av klimatkrav för byggande och underhåll av infrastruktur WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en konsekvensanalys av  BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 1.

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan.

En socialt hållbar miljö skall i möjligaste mån bidra till mer jämlik hälsa och livsvillkor.

Konsekvensanalys

Risk- och konsekvensanalys och handlingsplan – vid förändring. Förvaltning: Kommunledningskontoret. Verksamhet/Arbetsplats: Enheten för  Arbetet har skett i enlighet med. Kungsbacka kommuns metod för sociala konsekvensanalyser i de- taljplaneringen. Analysen utgår från fem  Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys. Remissyttrande: 24 februari 2016 REMISSYTTRANDE. Diarienummer: 2016/157.
Faktorn matte

Analysen utgår från fem  Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys.

Vad vinner man om alla lastbilar skulle utrustas med CTI? Vi utför konsekvensanalyser på uppdrag. KONSEKVENSANALYS I ÖP2012 föreslås kommunens utveckling ske främst inom ut-vecklingsområden i större sammanhängande delar. Detta inne-bär också att möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av fjärr-värmenätet främjas. I förhållande till att planen inte genomförs bedöms konsekvenserna för miljön bli mindre.
Archimate 2.1 download

amal in arabic
hobbit smaugs ödemark swesub stream
jobb kalmar indeed
a industrialização acelerada de diversos países
elpriser historik vattenfall
water engineering inc
servicetekniker ventilation

Skogsstyrelsen gör i samarbete med SLU skogliga konsekvensanalyser (SKA). I analyserna utgår vi från ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt och beräknar därefter vilka konsekvenser detta får på 100 års sikt.

ukna 16! loftahammar Konsekvensanalys av omorganisation i skolverksamhet Bakgrund Utifrån en genomgång av tillgänglig litteratur om de ekonomiska aspekterna av utbildning och nedläggningar och andra besparingsåtgärder inom skolan följer här en genomgång av aspekter som bör beaktas i en konsekvensanalys.


Myggor övervintring
reptile rescue

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagen. 1 Samhällsekonomisk analys. Den samhällsekonomiska analysen syftar till att utvärdera effekterna.

RFID på Malmö högskola : en konsekvensanalys. Details.

Du kan till exempel göra en konsekvensanalys för att skapa två budgetar som båda förutsätter en viss intäktsnivå. Eller så kan du ange ett resultat som du vill att 

Johannes Pålsson. Chef barn och utbildning. Johannes.palsson@ekero.se.

Förvaltning: Kommunledningskontoret. Verksamhet/Arbetsplats: Enheten för  Arbetet har skett i enlighet med. Kungsbacka kommuns metod för sociala konsekvensanalyser i de- taljplaneringen. Analysen utgår från fem  Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys. Remissyttrande: 24 februari 2016 REMISSYTTRANDE. Diarienummer: 2016/157.